Numer ogłoszenia 96671

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, ul. Strażacka 7,
41-400 Mysłowice informuje, że rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

„Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach”.

Termomodernizacja budynków KM PSP Mysłowice (zdjęcia 1-4)

Specyfikacji istotnych warunków zamówień (zdjęcia 1-18)

ZAŁĄCZNIKI

Opis zakresu robót
Program funkcjonalno-użytkowy
Lokalizacji kotła CO
Mapa – przyłącze gazowe
Spis zawartości projektu
Plan sytuacyjny
Inwentaryzacja elewacje A,B
Inwentaryzacja elewacje C,D
Inwentaryzacja elewacje E,F
Projekt elewacje A,B
Projekt elewacje C,D
Projekt elewacje E,F
 Schemat prac remontowych
Zestawienie stolarki
Detal ocieplenia ściany
Detal ocieplenia ściany w narożniku Zew.
Detal ocieplenia nadproża
Detal ocieplenia parapetu
Detal ocieplenia ościeża
Detal ocieplenia styku z ścianą już ocieploną
Detal ocieplenia cokołu (z płytek klinkierowych)
Detal ocieplenia cokołu (z tynku)
Detal ocieplenia daszka
Detal ocieplenia ściany przy dachu
Detal ocieplenia ściany w narożniku Zew.
Detal ocieplenia ściany szczytowej
Detal ocieplenia ogniomuru
Detal ocieplenia wnęki elewacji
Detal zakończenia ocieplenia
Inwentaryzacja budowlana kompleksu magazynu przeciwpowodziowego
Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót
Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia
Zmiany 01.07.2015
Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi 07.07.2015
Zapytanie1
Zapytanie2
Zapytanie3
Zapytanie4
Zapytanie5
Odpowiedz 08.07.2015
Zapytanie1

 

wprowadził 30.06.2015 godz 22:38

zmiany 01.07.2015 godz 19:30

zmiany 07.07.2015 godz 13:18

zmiany 08.07.2015 godz 13:26

st. sekc. Przemysław Dudkiewicz

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
Zwiększ wielkość czcionek
Zmniejsz wielkość czcionek