Zasady organizowania imprez masowych

Wymagania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób

 1. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na następujące elementy.
  1. Warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:
   1. co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
   2. odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
   3. odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku – 20 m,
   4. drożności dróg ewakuacyjnych – nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.
  2. Wystrój wnętrz, w tym stosowanie:
   1. elementów wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów co najmniej trudno zapalnych.
  3. Sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, takich jak:
   1. systemów sygnalizacji pożarowej,
   2. stałych urządzeń gaśniczych,
   3. telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
   4. gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.
  4. Zapewnienie dostępu do:
   1.  gaśnic,
   2. miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
   3. przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej,
   4. wyjść ewakuacyjnych.
  5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
   1. dróg ewakuacyjnych,
   2. miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.
  6. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
  7. Znajomość przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:
   1. zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
   2. sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
   3. zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.
  8. Przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.
  9. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.
  10. Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych
 2. W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:
  1. zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,
  2. przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,
  3. utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
  4. zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
  5. sprawność urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,
  6. zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
  7. przestrzeganie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
  8. stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
  9. przestrzeganie wymagań prawa lokalnego w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych,
  10. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.
 3. Imprezy masowe

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r., poprzez imprezę masową rozumie się imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300 (nie dotyczy imprez odbywających się w teatrach, kinach, placówkach oświatowych itp.).

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy (osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, powinien określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. Powyższe uzgodnienie zasad postępowania stanowi m.in. podstawę do wystąpienia przez organizatora imprezy masowej z wnioskiem, do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy organu administracji samorządowej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania.

W tym celu powinien przede wszystkim zapewnić

 • Spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach budowlanych, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • Służbę porządkową i informacyjną,
 • Pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
 • Drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym,
 • Warunki zorganizowania łączności pomiędzy służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,
 • Uzyskanie zezwolenia od właściwego terenowo organu administracji samorządowej na przeprowadzenie imprezy masowej,

Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić dodatkowo poniższe wskazania

 • Pokazy powinny być organizowane na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności,
 • Lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

Źródło: http://www.straz.gov.pl/porady/imprezy

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
Zwiększ wielkość czcionek
Zmniejsz wielkość czcionek